Want to chat about gifting?
Call us at +374 41 011390
ASBC takes care of you, so we offer comfortable solutions for choosing corporate gifts in different price categories.

Corporate gifts for Christmas and New Year.

Choose gifts that will be remembered!

To other gifts
To other gifts
Դեպի այլ նվերներ 
To other gifts
To other gifts
To other gifts
To other gifts

You can also choose a gift branding service. Your company logo will be printed on bags, cases, backpacks, as well as mice, headphones and other devices. Before completing the order, we will provide you with a layout and a real ready-made example.

You will be required to send us your company logo and tell us your vision, that's all! The rest will be done by experts!

Gifts branding

Bestsellers

We offer additional gift wrapping service to make the gift look even better and emphasize the exclusivity of your employees or partners. Ask your personal ASBC manager to clarify the details about decorating gifts in the corporate style of your company.
Gift wrapping
Submit a request
Call us: +374 41 011390
© All Rights Reserved. "ASBC" LLC
Tax Code: 02845628
General Manager: Mikayel Grigoryan
Address: 9 Gr. Lusavorich str., Yerevan, 0015, RA
"Yerevan Plaza" 7th floor
Banking info: 1570074686380100 Ameriabank© All Rights Reserved. <<ԷՅ ԷՍ ԲԻ ՍԻ>> ՍՊԸ
ՀՎՀՀ` 02845628
Գլխավոր տնօրեն` Միքայել Գրիգորյան
Հասցե` ՀՀ, 0015, ք. Երեւան, Գրիգոր Լուսավորիչ 9, <<Երեւան
Պլազա>> բիզնես կենտրոն, 7-րդ հարկ
Բանկային տվյալներ`1570074686380100, Ամերիաբանկ ՓԲԸ
Click to order